ประกาศ
 


 
คำเตือน/ข้อควรระวัง
  1. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบเอกสาร
    และคุณวุฒิของท่านภายหลัง ปรากฏว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
    จะถือว่าท่านขาด คุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

  2. การกรอกข้อมูลในใบสมัครท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร
    เพราะท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเอง จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ

 
 
 
powered by